اوره

اوره که کربامید نیز نامیده میشود،گرد بلورین سفید رنگی با فرمول NH2CONH2 میباشد که به مناسبت کاربرد آن در پلاستیک ها بسیار شناخته شده است.
ولی شیمی اوره و کربامات ها بسیار پیچیده بوده و فرآورده های وابسته و فراوانی دیگری از آن به دست می آید.
از اوره با ترکیب آمونیاک و اکسید کربن ،سیا نامید NH2CN تهیه میشود.

نخستین ماده شیمیایی آلی بوده که به گونه ساختگی (مصنوعی)در اندازه های تجاری و بازرگانی ساخته شده است.
دارای وزن مخصوص 1/323 و نقطه ذوب آن 132 درجه سانتیگراد است.
فرمول اوره را میتوان به صورتO.C ( NH2)2 ارایه کرد و از همین رو آن را باید همانند جانشین یک آمید در اسید کربنیک O.C(OH)2 اسیدی که تنها در ترکیب های آن یافت میشود،به شمار آورد،و پلاستیک های نوع اوره رزین های امینو نامیده میشوند.
کربامات ها را نیز میتوان جدا شده از اسید کربامات NH2COOH به شمار آورد که یک اسید آمینو فرمیک بوده و همان گونه که به تنهایی نیز در ترکیب های آن نیز یافت میشود.
کربامات ها دارای همان ساختار فرمولی بی کربامات ها هستند به گونه ای که اوره سدیم دارای یک سازه NH2 است که به جای هر سازه OH بی کربنات سدیم جانشین شده است .
اورتان ها که در پلاستیک ها و لاستیک ،به کار برده میشوند،کربامات های آلکیل هستند که با واکنش اوره با یک الکل یا با واکنش ایزوسیانات ها با الکل ها یا ترکیب های کربوکسی ساخته میشوند که خود،گردهایی سفید رنگ با فرمولNH2COOC2H5 و نقطه ذوب 50 درجه سانتیگراد هستند.
برای ساختن پلاستیک ها جانشینی اتم گوگرد در تیو اوره اسان تر از جانشینی اکسیژن در اوره است .
تیو اوره NH-CS.NH تیو کربامید سولفوراوره و سولفو کربامید نیز نامیده میشود جسمی بلورین و سفید رنگ محلول در آب با مزه ای تلخ و وزن مخصوص 1/405 است .
برای ساختن پلاستیک ها و مواد شیمیایی به کار برده میشود.
با حرارت طولانی و در دمایی کمتر از نقطه ذوب آن 182 درجه سانتیگراد به تیو سیانات آمونیم گردی بلورین سفید رنگ و محلول در آب با فرمول NH4SCN و نقطه ذوب 150 درجه سانتیگرادد تبدیل میشود.
این جسم در ساختن پلاستیک ها به جای دندانه در رنگرزی برای تولید اندوده های نیکلی سیاه و به جای کشنده های علف هرز نیز به کار برده میشود.
دی متیلول اوره co(nhch2o) برای مهار چروک شدن ،بهره مندی و نیز دادن ویژگی بشور و بپوش به پارچه ها به کار برده میشود و در آب گرم هم محلول زلالی را به دست میدهد.

Top