تکمیل ضد آتش

زمینه های آتش زایی بافتگان(منسوجات)از زمان های پیشین همواره بررسی شده به ویژه برای جلوگیری از این خطر در تهیه و ایمنی پوشاک کودکان و سال خوردگان کارهای درخوری انجام گرفته است.
واژه ضد آتش از دیدگاه ترجمه و معنی در روند چگونگی تکمیل ،نادرست مینماید.
زیرا واژه ضد آتش آن نیست که بتوان پارچه را به گونه ای تکمیل نمود که نسوز بشود،زیرا هدف از آن ،گونه ای تکمیل است که بتواند کار تاخیری در سوختن الیاف را پدید آورده و از آتش گرفتن آن جلوگیری نماید.
باید یاداور گردید که الیاف صد در صد نسوز ، پشم شیشه و یا پنبه نسوز است که ریشه کانی داشته و نمیتوان آن را از دسته الیاف و رشته های نساجی به شمار آورد.

از سویی دیگر ،در سال های پسین ،بررسی و نیز پیشرفت های چشمگیری در دستیابی به پارچه های مقاوم در برابر آتش سوزی انجام گرفته است.
فهرستی از این گونه ویژگی تکمیل همواره در لباس سربازان ،پوشش ابزار و جنگ افزارها اهمیت بالایی پیدا کرده است و تکمیلی که به شیوه های ویژه انجام میگیرد، در برابر شست و شو و حتی حلال های خشک شوئی پایدار بوده و برای الیاف synthetic نیز انواع گوناگون یافت میشود که آنها را به خمیر رشته ها و الیاف افزوده و نیازی هم به کار تکمیل ندارد،زیرا آنها را در برابر آتش ،پایدار و مقاوم میسازد .
تکمیل مقاوم در برابر آتش،نه تنها بایستی از سرعت پیشرفت سوختی جلوگیری نماید،هم چنین مهم آن است که از آتش سوزی دیگر به ویژه پس از زغال شدن نیز جلوگیری کند،زیرا در آزمایش ها دیده شده ،هرگاه نوار باریکی از پارچه پنبه ای که ته آن را آتش زده و آزادانه در نفتا و به گونه عمودی نگاهداریم،خواهیم دید که شعله به سرعت به سوی بالا رفته و به سبب دمای بالایی که از سوختن پدید می آید و گازهای فرار درون الیاف،لهیب شعله را بیشتر و گسترده تر میسازد.
هنگامی که شعله به پایان برسد،ماده سیاه رنگی شبیه به زغال بر جای می ماند که آن را char مینامند.
سرعت سوختن و زغال شدن در الیاف سلولزیک بسیار بالاتر از الیاف پروتئینی میباشد از همین رو است که بیشتر تکمیل ضدآتش ،برای پارچه های سلولزیک سفارش میشود.

برخی از مواد شیمیایی یافت میشوند که چنانچه آن را در بافت پارچه به کار ببریم،به پارچه ویژگی پایداری در برابر آتش را میدهند و حتی ممکن است که از اشتعال دیگری هم جلوگیری نمایند،ولی شماری از این گونه مواد ممکن است تنها دارای یکی از این دو ویژگی باشد و به گفته دیگر،پایداری آنها در برابر آتش مناسب بوده ولی نتواند از آتش سوزی و اشتعال دیگری جلوگیری نماید.
برای نمونه ،کلرور رویzl2zn از ویژگی پایداری در برابر آتش برخوردار میباشد اما توانایی جلوگیری از اشتعال دیگری را نخواهد داشت.
براکسb4o2na2 از دیدگاه پایداری در برابرآتش بسیار مناسب میباشد و از سویی ویژگی پایداری در آتش گیری را نیز به خوبی دارا میباشد.

Top