ثبات در برابر شستشو (wash fastness)

وقتی که کالای نساجی در طول عمر خود به دفعات زیاد در معرض عملیات شستشو قرار میگیرد.
ثبات شستشویی ماده رنگزا بر روی کالا از اهمیت ویژه ای برخوردار خواهدشد.
ثبات شستشویی براساس مقیاس 1 تا 5 ارزیابی میشود.
مقیاس 1 معرف کمترین و مقیاس 5 معرف بیشترین ثبات رنگ در برابر عملیات شستشو است.
مقیاس تمامی ثبات ها غیر از ثبات در برابر نور از 1 تا 5 است.
منبع: textileworldmelikakarimi

Top