ثبات در برابر نور (light fastness)

در بسیاری از موارد ثبات در برابر نور از اهمیت بسیاری برخوردار است، برای مثال در پارچه های پرده ای رنگی،رنگ کالا نباید به آسانی در اثر نور آفتاب از بین برود، ثبات نوری براساس مقیاس 1 تا 8 ارزیابی میشود.
مقیاس 1معرف کمترین و مقیاس 8 بیشترین ثبات نوری رنگ است.
حد ثبات نوری مورد درخواست از یک ماده رنگزا، با استفاده نهایی کالا تعیین میشود.
بنابراین به عنوان مثال برای پارچه های مبلمان از کالاهای پشمی مرغوب، ثبات نوری مورد درخواست درجه 7 است، در صورتی که برای لباس پنبه ای، اغلب مقیاس 4 کفایت میکند.

منبع: textileworldmelikakarimi

Top