ساختار ضد کف ها

photo586865860790036495بیشتر ضد کف ها از پنج جز تشکیل شده اند ساختار آنها شامل یک ماده اولیه ضد کف ، یک ماده ثانویه ، یک کریر ، امولسیفایر و یک پایدار کننده است.

جز یکم
جز فعال ضد کف بوده و شامل گروه های بزرگ هیدروفیلیک است ازین جز موادی همچون ، سیلیکون ها ،آمیدهای چرب ، واکس های هیدرو کربنی ، اسیدهای چرب و استر های چرب را میتوان نام برد.

جز دوم
این جز به اندازه کمی در ضد کف بکار میرود و با پدید آوردن یک ویژگی فیزیولوژی با جز یکم همکاری می نماید . جز دوم ضد کف عاملی است که ویژگی سطحی جز یکم را با دگرگون نمودن اثر پخش شوندگی حلالیت و یا ویژگی کریستالینی تغییر میدهد . این جز شامل موادی است چون ؛
الکل های چرب ، سیلیکون ها و روغن هایی که پلیمرهای غیر محلول را در بر دارند .

جز سوم
کریر ها یا حامل ها ، این مواد میتوانند هیدروکربن های روغنی یا آب باشند و یا
الکل های چرب ، حلال ها

جز چهارم
ترکیب جز اول و دوم نامحلول است و باید آنرا بصورت امولسیون در آورد . چون ضد کف ها با سطوح کف تماس میگیرد بنابرین باید بگونه ایی ساخته شود که به آسانی دیسپرس شود . مواد امولسیفایر یا پخش کننده نقش اصلی را در این مرحله بازی میکنند . ازین قبیل مواد به موارد زیر میتوان اشاره کرد.
اتوکسیلات ها ، استرها ، الکل سولفاتها

جز پنجم
مواد پایدار کننده ضدکف ها موادی هستند که به پایداری و دوام آن کمک میکنند . ازین مواد میتوان به روغن قرمز ، سولفاتهای نفتالین بوتیل الکل اشاره کرد.

Top