شستشوی و مراقبت از منسوجات تولید شده با الیاف بشرساخت

عملیات شستشو چرکها و لکه ها را حل یا دیسپرس میکند و از این طریق کالا پاکیزه میگردد.

اصول پایه:

-توجه به برچسب های مراقبتی و جلوگیری از آلودگی بیش از اندازه منسوجات
-شستشوی بیشتر منسوجات حاصل از الیاف مصنوعی نظیر الیاف پلی استر و اکریلیک
-در شستشو با دست و ماشین باید نکات ذکر شده را به دقت رعایت نمود.
نوع البسه مورد شستشو ،دمای شستشو و انطباق ماده شوینده (دترجنت) با کالای مورد شستشو.
-باید از بهم فشردگی البسه پس از شستشو و در زمان های طویل جلوگیری شود.
-در شستشو با ماشین حتما باید برنامه تنظیمی با نکات برچسب ایمنی کالا مطابقت داشته باشد.
-منسوجات حاصل از الیاف مصنوعی را میتوان در خشک کن های دوار ،مورد استفاده در منازل ،خشک نمود.

اتوزنی: در پارچه های مصنوعی تاری-پودی ،چروک های ناشی از شستشو و خشک کردن را برطرف مینماید و در صورت نیاز در دماهای تثبیت متوسط تحت پرس سبکی قرار میگیرند.
اغلب پارچه های مخلوط در دماهای بیشتر قابل تثبیت میباشند.
پوشاک رو حاصل از الیاف بازیافتی سلولزی و همچنین استات و تری استات در حالت مرطوب و با یک حرارت متوسط اتوزنی میشوند.

خشک شویی:به طور معمول کلیه منسوجات حاصل از الیاف بشر ساخت قابل خشک شویی میباشند.

Top