ضد آتش كردن منسوجات

photo586865860790036490تکمیلی که مقاومت و قدرت پارچه را نسبت به آتش گرفتن افزایش داده و چنانچه عمل سوختن نیز انجام گیرد اجازه ادامه سوختن بقایای آن را نخواهند داد را تکمیل ضد آتش و یا تکمیل جلوگیری از توسعه آتش در منسوجات گویند.

ترکیبات مصرفی در این زمینه شامل نمک های آلومینیوم، بور، اذت، برم و یا ترکیبات فسفردار بر اساس مواد آلی کلر دار مانند پارافین کلردار، پلی‌وینیل کلراید، پلی وینیل کلراید کلرینه شده و اکسید آنتیمون و یا اکسید سایر فلزات می باشند.

همانگونه که مشخص است جلوگیری از گسترش آتش هدف اصلی می‌باشد، زیرا معمولا نمی توان منسوجات را به طور صددرصد در برابرآتش مقاوم نمود مگر آنکه پارچه از الیاف شیشه‌ای یا الیاف آسبست (پنبه‌ نسوز) تهیه شده باشد.

مورد مصرف تکمیل ضدآتش بیشتر برای الیاف سلولزی و پارچه‌های برزنتی(پارچه‌های ارتشی) همچنین برای پرده‌های سینما

Top