مواد ترکننده و نفوذدهنده

جز مواد کمکی محسوب شده و باعث میشوند، کالای نساجی آسانتر و سریع تر، تر شود. تر کننده ها کشش سطحی آب را روی لیف پایین می آورند و آب را بهتر روی سطح لیف و منفذهای بین الیاف پخش میکنند، در نتیجه مواد همراه آب را با خود به داخل میبرند.
این مواد نه تنها نفوذ محلول را به داخل کالا آسانتر کرده بلکه رنگرزی و تکمیل را بکنواخت تر میکنند.
ساختمان شیمیایی ترکننده ها مثل دیسپرس کننده ها و شوینده ها (دترجنت ها)میباشد.
باید توجه داشت که برای عملیاتی که در قلیا و یا اسیدهای قوی صورت میگیرد، بایستی از ترکننده های مقاوم در شرایط محیط استفاده گردد.
به کار گرفتن این مواد برای کالاهایی که آب را به راحتی جذب نمیکنند و عملیات پد که پارچه برای جذب محلول، مدت زمان زیادی ندارد، ضروری است.
نفوذکننده ها : مشابه ترکننده ها هستند.
با توجه به این که به نفوذ بیشتر رنگدانه (پیگمنت،رنگدانه نامحلول در آب )به داخل کالا کمک میکنند.

منبع: textileworldmelikakarimi

Top