نرخ مالیات بر درآمد شرکت های بزرگ

نرخ مالیات بر درآمد شرکت های بزرگ در کشورهای مختلف جهان در سال 2016. در ایران، نرخ مالیات بر درآمد شرکتها، 25 درصد است.

photo586865860790036489

Top