پلی استر با رنگرزی آسان

به علت ساختار متراکم و بسته الیاف پلی اتیلن ترفتالات و همچنین عدم وجود گروه های با قابلیت دریافت رنگینه ،رنگرزی این الیاف بشر ساخته ،عملا فقط با رنگینه های دیسپرس امکان پذیر میباشد.
رنگرزی این الیاف با رنگینه های دیسپرس در شرایط فشار اتمسفر به کریر نیاز دارد.
رنگرزی این الیاف بدون استفاده از کریر در شرایط فشار در دمای معادل 130 درجه سانتیگراد و یا در گرمای خشک(ترموزول)با دمای در محدوده 200 تا 220 درجه سانتیگراد انجام میشود.

لازم به ذکر است که استفاده از روش ترموزول برای مثل داشتن نخ های تکسچره شده مناسب نمیباشد.
تحقیقات انجام شده جهت اصلاح پلی اتیلن ترفتالات و آسان تر نمودن رنگرری آنرا میتوان به صورت زیر تقسیم بندی نمود:
الف)تهیه کوپلیمر های هموژن
ب)الیاف دوجزئی
ج)اصلاح فیزیکی
د)تشکیل ساختارهای متخلخل با اندازه بسیار ریز

الف)تهیه کوپلیمر های هموژن

تهیه کوپلیمر های هموژن یک روش کلاسیک برای بهبود قابلیت رنگرزی پلی اتیلن ترفتالات با رنگینه های دیسپرس و یونی میباشد.
به این منظور از یک ،دو و یا چند کومنومر و یا الیگومر که قادر به تشکیل کوپلی استر های بلوکی و همچنین به صورت تصادفی random باشند استفاده میگردد.
به عنوان مثال میتوان از موادی مثل اسیدهای دی کربوکسیلیک اروماتیک سولفونه شده ،پلی اتیلن گلیکول(جرم مولکولی بین 300 تا 6000)و ترکیبات پلی سیلوکسان نام برد.
بهبودی قابل ملاحظه ای در قابلیت رنگرزی پلی استر های از نوع بلوک که حاوی بلوک های پلی اتیلن گلیکول ،پلی تترامتیلن ترفتالات و پلی بوتیلن ترفتالات باشند ،کسب گردیده است.
لازم به ذکر است که بهبود قابلیت رنگرزی به طور کلی از دو نقطه نظر سرعت نفوذی رنگینه به داخل الیاف و همچنین عمق رنگی قابل کسب قابل ملاحظه میباشد.
علاوه بر اصلاح فیزیکی و یا شیمیایی الیاف پلی اتیلن ترفتالات ،خصوصیات رنگینه های دیسپرس ،روش ها و ماشین های رنگرزی بر قابلیت رنگرزی الیاف اثر میگذارند.

ب)الیاف دوجزئی

الیاف دوجزئی براساس ممکن است از یک جز پلی استر و جز دیگر کوپلی استر تشکیل گردند و یا آنکه کلا هر دو جز را کوپلی استرهای با درصد متفاوت منومر تشکیل دهد.
این الیاف معمولا به صورت غلاف -مغزی و یا ماتریسی تهیه میگردند.

ج)اصلاح فیزیکی

روش کلاسیک اصلاح فیزیکی براساس تثبیت گرمایی در دمای بیش از 200 درجه سانتیگراد استوار است.
همچنین متبلور شدن قبل از کشش الیاف به عنوان یک اصلاح فیزیکی بشمار می آید.
اصلاح فیزیکی را میتوان به راحتی همراه با اصلاح شیمیایی جهت بهبود قابلیت رنگرزی الیاف پلی اتیلن ترفتالات بکار گرفت.

د)تشکیل ساختارهای متخلخل با اندازه بسیار ریز

تشکیل ساختارهای متخلخل با اندازه بسیار ریز نه تنها بهبود قابلیت رنگرزی الیاف پلی اتیلن ترفتالات را به همراه دارد بلکه جذب آب را هم افزایش میدهد.

منبع: textileworldmelikakarimi

Top