چاپ بر روی پلی استر با رنگزای دیسپرس

مقدمات قبل از چاپ:
پارچه پلی استر قبل از چاپ باید شسته شود و تثبیت گرمایی گردد.
وجود روغن بافت و آهار در پارچه در مراحل چاپ و رنگرزی مشکل ایجاد می‌کند که باید طبق نسخه زیر پارچه شستشو داده شود:
کربنات سدیم 2 گرم در لیتر
صابون 1 گرم در لیتر (البته باید به بروشور آن توجه گردد.)
دما 80 درجه
زمان 20 دقیقه
چنانچه بخواهیم زمینه پارچه سفید برفی داشته باشد می‌توانیم از سفید کننده نوری استفاده کنیم.
پس از شستشو پارچه باید با حرارت تثبیت ابعادی گردد.
برای چاپ بر روی پارچه‌های پلی‌استر از رنگزاهای دیسپرس استفاده می‌شود این رنگزاها فاقد گروه‌های سولفونیک (Na2So3) بوده به همین دلیل نامحلول در آب می‌باشند و این رنگزاها در داخل کالا حبس فیزیکی شده و ثبات شستشویی خوبی دارند و رنگزاهایی که به صورت سطحی بر روی کالا قرار گرفته اند در شستشوی ریداکشن خارج می‌شوند. رنگزاهای دیسپرس مناسب برای چاپ باید دارای ثبات تصعیدی (Sublimation) بالایی باشند و لکه گذاری (Staining) بر روی زمینه‌ی سفید پارچه نداشته باشند

اگر رنگزای مورد استفاده در خمیر چاپ برای این‌کار مناسب نباشد در کنار خطوط چاپ هاله‌ای از رنگزا ایجاد می شود. رنگزاهای دیسپرس مناسب جهت چاپ:B 79,B 60, R 73, V 26,Y114,Blk GI, B 182 و…
غلظت دهنده‌هایی که بر پایه‌ی ساکارید می باشند برای این چاپ مناسب هستند مثل گوار، تاماریند و نیز غلظت دهنده های مصنوعی.

نمونه نسخه چاپ:
رنگزای دیسپرس X g/k
غلظت دهنده 600-500 گرم در کیلو (بستگی به نوع غلظت دهنده دارد)
اسید سیتریک 3-1,5 گرم در کیلو
لودیگل 10 گرم در کیلو
آب تا حد تعادل
جمع کل= یک کیلوگرم خمیر

نسخه چاپ به روش کریری:
رنگزای دیسپرس xگرم
غلظت دهنده ایندالکا ( ۴%) ۴۵۰گرم
اسید سیتریک pH=5.5
کریر 60-30 گرم ( با توجه به شید رنگ)
دیسپرس کننده 4-2 گرم
نفوذ دهنده 2 گرم
آب تا حد تعادل
جمع کل=1 کیلوگرم

بعد از چاپ کالا در دمای 100 درجه خشک و به یکی از 4 روش زیر تثبیت میشود :
روش‌های تثبیت :
1. بخار اشباع در 100 درجه سانتی گراد: این روش برای زمانی است که در نسخه از کریر استفاده کرده باشیم و زمان تثبیت 40-20 دقیقه می‌باشد.
2. بخار تحت فشار:که فشار بین 3-2 بار بوده و زمان تثبیت بین 30-20 دقیقه می‌باشد.
3. بخار داغ یا سوپر هیت: دما در این مرحله 180-160 درجه و زمان تثبیت 10-5 دقیقه می‌باشد.
4. گرمای خشک(ترموزول): دراین روش دما 220-190 درجه و زمان تثبیت 40-60 ثانیه می‌باشد.
پس از چاپ و تثبیت، برای از بین بردن رنگزاهایی که به صورت سطحی جذب شده‌اند باید شستشوی احیایی (ریداکشن) را انجام دهیم، ابتدا پارچه را با آب سرد آبکشی کرده و سپس طبق نسخه زیر Reduction را انجام می‌دهیم.
هیدرو سولفیت سدیم ۴-۳ گرم در لیتر ( بسته به عمق رنگ)
سودکاستیک 28 درجه بومه 4-3 سی سی
دترجنت آنیونی 0,5 گرم در لیتر
دما 70 درجه
زمان 20 دقیقه
آبکشی در دمای 60 درجه به‌همراه اسید استیک
در آخر آبکشی سرد و خشک کردن کالا

Top