چتایی (jute)

چتایی از نوع الیاف ساقه ای است.
این گیاه در هندوستان ،پاکستان و کشورهای گرمسیر و مرطوب به مقدار زیاد کشت میشود.
چتایی تجارتی دارای رنگ زرد و قهوه ای متمایل به خاکستری است و شفافیت ابریشم را دارد.
انواع مرغوب چتایی زیردست نرم و صاف دارند، ولی نوع معمولی آن زیر دست خشن دارند.
مقاومت چتایی در برابر عوامل بیولوژیکی به مراتب، بیشتر از پنبه و کتان است و دلیل آن وجود مقدار زیادی مواد صمغی است که باعث نگهداری الیاف میشود.
استحکام کششی آن به خوبی کتان نیست.
وزن آن 1.5 و جذب رطوبت آن 13.75 درصد در شرایط خیس 23 درصد میباشد.
میتوان گفت این لیف بسیار آبدوست است.
چتایی از الیاف ارزان قیمت است.
مصرف عمده آن در کیسه و گونی برای بسته بندی ،همچنین در پارچه های پرده ای که مصرف دکوراسیون دارند، میباشد.
عوامل شیمیایی روی الیاف چتایی اثری شبیه پنبه و کتان دارند .
از مصارف دیگر آن در: دستمال های آشپزخانه -مبلمان (بافت سرژه-جناقی ریپ) و پارکت میباشد.

Top