کربوکسی متیل سلولزCMC

کربوکسی متیل سلولز CMC دارای فرمولcell-o-ch2och2coona است که با 9DP (در زنجیر خود 9 واحد گلوکز دارد)به کاربرده میشود.
که نقش بزرگی در پاک کننده ها انجام میدهد .

گونه ای صمغ با ترکیب سلولز کربوکسی متیل ساخته شده که همانند چسب موقت برای لعاب های سرامیکی به کار میروند،ولی در آتش میسوزد.
گونه ی پالایش شده این صمغ به جای تثبیت کننده در داروسازی و مواد غذایی کم ترشی به کار برده میشود که از ترکیب کلر اسید استیک و سلولز قلیایی به دست می آید.
کربوکسی متیل سلولز به صورت گرد است و هنگامی که آن را با آب می آمیزیم رنگ مخلوط به خود رنگ شیری میگیرد ولی پس از ریختن 10 گرم از صابون محلول ،کف میکند و غلظت محلول فزونی گرفته و به رنگ زرد در می آید.
از ویژگی های کربوکسی متیل سلولز آن است که نگهدارنده مواد معلق چرک میباشد و سبب میشود که اجازه ندهد که دوباره چرک به درون پارچه برگردد.

Top