عملیات تکمیلی ضد آتش پشم

ممکن است لیف پشم تحت شرایط خاص نسبت به شعله مقاومی داشته باشد.
ولی برای افزایش بیشتر این فرایند نیازمند است تا تکمیل کند کننده ی روی پشم صورت گیرد تا اثر شعله را کاهش دهد.

یکی از موفق ترین روش ها بکارگیری کمپلکس های فلوئورتیتانیم titanium و زیرکونیوم zirconium بخصوص هگزافلویوررو تیتانات hexafluorotitanate و هگزا فلوئوروزیرکنات hexa fluorozirconate بوده است.
همانند نمک های پتاسیم ،این کمپلکس های آنیونی نیز توسط لیف پشم از محلول های مایع جذب میشوند .
معمولا ph به 3 کاهش می یابد،هگزا فلوئورو زیر کنات پتاسیم حدود 8%o.m.f اضافه میشود و حمام حدود 30 دقیقه در 60 درجه سانتیگراد ادامه می یابد.
اگر چه کمپلکس تیتانیم کمی از همتاز خود زیرکنیم موثرتر است اما کمی به زرد کمرنگ تمایل دارد.
اوینlewin روش مشابه ضد آتش کردن پشم را پیشنهاد داد.
این روش ،که هرگز تجاری نشد ،به معرفی تعداد زیادی استرسولفات در لیف بستگی دارد که بوسیله ی فولارد کردن اسید سولفامیک و اوره بر روی لیف ایجاد میشود.
اتصال کووالانسی بقایای اسید سولفونیک در گروه های هیدروکسیل و آمینو با پختن حدود یک دقیقه در 150درجه سانتیگراد بدست می آید.
بزرگ ترین اشکال این فرایند تاثیر ناموفقی بود که بر روی ثبات رنگ در برابر عملیات تر رنگرزی های آنیونی ؛باستثنا پشم رنگ شده با رنگ های راکتیو داشت.

Top